Woman's Stone Bracelet
Woman's Stone Bracelet By Dragon Jewelry

دستبند سنگ زنانه

درگون جولری

بافت مکرامه یکی از قدیمی ترین گره های ملوانی در دنیا می باشد، این نوع گره امروزه کاربرد فراوانی در تولید اکسسوری دارد و اکثر دستبندهای درگون جولری با استفاده از بافت مکرامه طراحی و تولید می شوند، این بخش با دارا بودن تنوع بالایی از سنگ ها و قطعات گوناگون می تواند در انتخاب چند اکسسسوری و ست کردن آنها با هم کمک شایان توجهی بکند.